Inilah Kisah Sarah Ummu Ishaq

Inilah Kisah Sarah Ummu Ishaq

Wanita yang Mengalahkan Penguasa Dzalim Sayyidah Sarah adalah istri Nabi Ibrahim as. Dia memiliki kisah gemilang di dalam lembaran-lembaran sejarah. Salah satu kisah terpenting adalah kisahnya dengan penguasa lalim yang berniat melakukan perbuatan keji terhadapnya, namun Allah melindunginya dari orang lalim itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda, “Nabi Ibrahim as tidak pernah …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Siti Masyithah Fir’aun

Inilah Kisah Siti Masyithah Fir’aun

Menceburkan Dirinya ke Dalam Kobaran Api Bersama Anak-anaknya di Jalan Allah Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada malam aku di Isra’kan, aku mencium aroma yang sangat harum, maka aku pun bertanya, “Wahai Jibril, aroma wangi apakah ini?’ Jibril menjawab, ‘Ini adalah aroma wanginya Masyithoh (tukang sisirnya) putri Fir’aun dan …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Asiyah Binti Muzahim

Inilah Kisah Asiyah Binti Muzahim

Wanita yang Keimanannya Allah Jadikan Perumpamaan As-Suhaili mengatakan, “Asiyah binti Muzahim bin ‘Ubaid bin Ar-Rayyan bin Walid -yang merupakan Fir’aunnya Mesir pada zaman Nabi Yusuf- dikatakan dari bani Israil, sebangsa dengan Nabi Musa as. ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah bibi Nabi Musa as. Kisah tentangnya disebutkan dalam Al-Qur’an pada banyak ayat yang akan …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Asma’ Binti Umais

Inilah Kisah Asma’ Binti Umais

Wanita yang Mengalami Dua Hijrah dan Istri dari Dua Orang Khalifah Asma’ binti Umais bin Ma’bad bin Al-Harits Al-Khats’amiyyah, termasuk golongan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, dia memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW mendatangi kediaman Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia adalah istri dari Ja’far bin Abi Thalib atau Ja’far Ath-Thayyar. Dia hijrah bersama suaminya ke Habsyah, …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Perniagaan Ini Telah Menghasilkan Keuntungan, Wanita Abu Ad-Dahdah Sayyidah Rufaidah Al-Anshariyyah adalah istri dari Abu ad-Dahdah. Dia termasuk ke dalam golongan para shahabat Rasulullah SAW. Adapun kisah tentang dirinya tercantum dalam hadits abu ad-Dahdah ketika dia menyerahkan kebunnya dengan ikhlas: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Mas’ud r.a, dia berkata, “Ketika ayat ini turun, “barang …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Ummu Ruman Binti ‘Amir

Inilah Kisah Ummu Ruman Binti ‘Amir

Kisah Seorang Wanita yang Merupakan Bidadari Surga Di antara para wanita yang dipersaksikan oleh sejarah dengan kemuliaan dan pujian adalah Ummu Ruman binti ‘Amir Al-Kinaniyyah, istri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ibu dari Ash-Shiddiqah ‘Aisyah binti Abu Bakar dan Abdurrahman. Dia termasuk golongan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, dia dan suaminya juga telah mempertaruhkan banyak hal …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Umayyah Binti Qais Bin Abi Ash-Shalt

Inilah Kisah Umayyah Binti Qais Bin Abi Ash-Shalt

Gadis Belia yang Ikut Berjihad di Jalan Allah Di antara kisah yang bercerita tentang dirinya pada perang Khaibar adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi, dari Umayyah binti Qais bin Abi Ash-Shalt Al-Ghifariyyah, dia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah SAW bersama beberapa orang wanita dari bani Ghifar. Lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Ummu Waraqah Binti Abdullah

Inilah Kisah Ummu Waraqah Binti Abdullah

Syahidah yang Membenarkan Janji Allah, Maka Allah pun Menepati Janji-Nya Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits Al-Anshariyyah. Rasulullah SAW dan para shahabat memanggilnya Asy-Syahidah (wanita yang mati syahid). Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Khallad Al-Anhari, dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Naufal Al-Anshariyyah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak menuju ke pertempuran Badar, dia berkata pada beliau, …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Fatimah Binti Khattab

Inilah Kisah Fatimah Binti Khattab

Saudara Perempuan Sahabat Umar Bin Khattab Wahai Putra Al-Khattab, Apapun yang Engkau Lakukan, Lakukanlah! Sungguh Aku Telah Memeluk Islam Fatimah binti Al-Khattab adalah saudara perempuan dari Umar bin Khattab r.a. Dia memeluk Islam bersama dengan suaminya yang bernama Sa’id bin ‘Amr bin Nufail, sebelum sayyidina Umar. Lalu ketika Umar mengetahui hal tersebut, Umar langsung mendatangi …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Hajar, Ibunda Ismail As

Inilah Kisah Hajar, Ibunda Ismail As

Perjuangan Ibunda Ismail As “Kalau begitu, Allah Tidak akan Menelantarkan kami” Dalam riwayat tentangnya disebutkan bahwa ketika Sarah istri sayyidina Ibrahim a.s belum juga dikaruniai anak oleh Allah swt, maka dia menghibahkan Hajar kepada suaminya dengan harapan Allah akan memberikan keturunan darinya. Dan ternyata benar, Hajar pun melahirkan sayyidina Ismail a.s. Ketika itulah Sarah merasa …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Seorang Wanita Ahli Ibadah Dari Negeri Syam (2)

Inilah Kisah Seorang Wanita Ahli Ibadah Dari Negeri Syam (2)

Cucu dari Nusaibah dan Ummu Sulaim Lanjutan sebelumnya: Kemudian aku menggali kubur dan menguburkannya. Lalu ketika kami akan pergi meninggalkan kuburannya, tiba-tiba bumi melemparkan jasadnya keluar dari liang lahatnya. Maka para shahabatku berkata, ‘Sesungguhnya dia adalah anak kecil yang belum berpengalaman, sepertinya dia keluar tanpa izin dari ibunya.’ Aku berkata, ‘Sesungguhnya bumi pun menerima orang …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Seorang Wanita Ahli Ibadah Dari Negeri Syam (1)

Inilah Kisah Seorang Wanita Ahli Ibadah Dari Negeri Syam (1)

Cucu dari Nusaibah dan Ummu Sulaim Ibnu Al-Jauzi ra meriwayatkan tentang kisahnya di dalam kitabnya Shifatush Shafwah, beliau mengatakan, “Telah sampai sebuah riwayat kepada kami dari Abu Qudamah Asy-Syami, dia berkata, ‘Aku pernah menjadi pemimpin pasukan dalam beberapa pertempuran, aku memasuki beberapa negeri seraya menyeru orang-orang untuk ikut berperang dan mencoba menyemangati mereka dengan pahala, …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Khaulah Binti Azwar (2)

Inilah Kisah Khaulah Binti Azwar (2)

Prajurit Berkuda Yang Bercadar Lanjutan sebelumnya: Kemudian setelah Khalid mendesaknya, prajurit itu pun berkata kepadanya dari balik cadarnya dengan suara perempuan, dia berkata, “Wahai panglima, sesungguhnya aku tidak berpaling darimu kecuali karena malu terhadapmu, sebab engkau adalah seorang pemimpin yang terhormat sedangkan aku hanyalah wanita lemah yang harus selalu tertutup.” Maka Khalid pun bertanya, “Siapakah …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Khaulah Binti Azwar (1)

Inilah Kisah Khaulah Binti Azwar (1)

Prajurit Berkuda Yang Bercadar Sayyidah Khaulah binti Al-Azwar, saudara perempuan Dhirar bin Al-Azwar. Dia adalah wanita yang fasih dalam berbicara, memiliki keberarian, dan mahir dalam berkuda. Dia keluar bersama saudara laki-lakinya Dhirar bin Al-Azwar menuju Syam, lalu dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam berbagai pertempuran yang terjadi antara bangsa Arab dan Romawi. Saudaranya (Dhirar) …

Lanjutkan membaca →